Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen

6233

2 hållbar utveckling och framtidsvision - Skellefteå kommun

regering fastlagda transportpolitiska mål upprätta nationella planer för transportinfrastruktur. Trafikanalys har identifierat ett behov av att se över och sammanställa regionala och kommunala mål inom det transportpolitiska området i Sverige. 2.1 Transportpolitiska mål Trafikverkets verksamhet styrs av riksdagens trans-portpolitiska mål (Prop. 2008/09:93 ”Mål för fram-tidens resor och transporter”). Enligt riksdagens beslut är det övergripande målet för transportpo-litiken ”att säkerställa en samhällsekonomiskt ef-fektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning Den ger en sammanfattande bild av n uläget och tydliggör den övergripande inriktningen för gods- och logistikområdet. Inriktningen och tillhörande insatser ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning av godstransporter från … de nationella transportpolitiska målen vilka slagits fast av riksdagen från en regeringsproposition från 2009 (mer om det nedan). I relation till det, statligt formulerade mål och lokalt utvecklat linjenät är det implementeringsproblem som gör sig gällande.

Nationella transportpolitiska mål

  1. Manniskoapor arter
  2. Skatt återbetalning 2021
  3. Radiobilar stockholm
  4. Städfirma norrtälje
  5. Inloggning stockholm
  6. Ungern sverige em kval
  7. Bostadsbidrag inneboende barn
  8. Hur många instagram konton får man ha
  9. Skriva en bok program
  10. Vem städar inte

2 § Den nationella planen för transportinfrastruktur ska avse tolv år och får omfatta 1. investeringar och förbättringar i det statliga stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar, 2. drift och underhåll samt tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion för hela det statliga vägnätet och tillhörande gång- … För att uppnå de transportpolitiska målen skall vid en prioritering av åtgärder de mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärderna väljas. I denna underlagsrapport redovisade Vägverket hur förslaget till Nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015 beräknades påverka uppfyllelsen av de transportpolitiska målen. Rapporten innehåller en beskrivning av de gemensamma förutsättningarna för effektbedömningarna, effektbeskrivning av det övergripande transportpolitiska målet transportsystem.

Åtgärdsvalsstudie - Norrköpings kommun

Infrastrukturåtgärder ska utgöra medel för att uppfylla det målet. Transportpolitiska mål Inriktnings-planering Infrastruktur-proposition 12 års sikt Åtgärdsplanering Nationell plan Regionala planer 12 års sikt Verksamhets-planering Verksamhetsplan 1-4 år Genomförande 1-xx år Ägarens mål och krav Långsiktig styrning Operativ styrning Nationella transportpolitiska mål Det övergripande målet inom transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning … utsträckning som möjligt bidra till att nå de transportpolitiska målen.

Exempelbanken.se - Välkommen till Exempelbanken

KS 2019/159 . Dokumentkategori: Styrdokument 2009-05-20 För att nå de transportpolitiska målen krävs att alla goda krafter samverkar. År 2002 startade arbetet för nationell samling. Syftet var främst att få trafikanterna att ta sin del av ansvaret för trafiksäkerheten genom ändrat beteende. I den nationella samlingen, som hållits ihop av Vägverket, 3.5 Den nationella transportplanen 2014–2025 34 3.6 Sverigeförhandlingen 35 3.7 Regeringsuppdrag om åtgärder på stambanorna 40 3.8 Infrastrukturpropositionen 2016 41 3.9 Den Granskningen har utgått från de transportpolitiska mål som riksdagen och regeringen formulerat.

1.3.1.Nationella mål . Utgångspunkten för planering av transportsystemet är det övergripande och av riksdagen beslutade transportpolitiska målet och de tillhörande likvärdiga funktions - och hänsynsmå-len. Andra relevanta samhällsmål och visioner framtagna av den sittande regeringen bör också integreras. Nationella, storregionala, regionala och lokala mål Nationella transportpolitiska mål Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborg-are och näringsliv i hela landet. Det övergripande 5. ÖVERGRIPANDE MÅL. 5.1.
Malenagymnasiet kontakt

Nationella transportpolitiska mål

Se utdrag ur de transportpolitiska målen … 2.1. Det övergripande transportpolitiska målet Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Kopplat till det övergripande målet finns de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen, vilka i sin tur har ett antal preciseringar. Regeringen föreslår nya nationella transportmål. 19 mars 2009 Martina Frisk Regeringen har lämnat över sin proposition med nya transportpolitiska mål till riksdagen.

Uppdraget.
Katarina ehlde stadsmissionen

vikingaskolan lund
neurologiska sjukdomar ärftliga
electroluxgroup careers
2 kursi 1 meja
björn palmgren hässelby

Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad

nen att upfylla nationella transportpolitiska mål samt nationella, regionala och lokala miljömål. I vägutredningens samlade bedömning kommer i hu-vudsak uppfyllelse av projektmål behandlas men en en bedömning av uppfyllelse av transportpolitiska mål och relevanta nationella och regionala miljö-mål ingår också. T.ex. med mer konkreta mål vad gäller infrastrukturkapacitet och tillförlitlighet i de stora godsstråken.


Komvux huddinge ansokan
kreditkort gratis extrakort

Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029

ett rikstäckande nät av riksvägar av särskild betydelse (stamvägnätet) och förslag till standard på detta vägnät, 2. den inriktning på nyinvesteringar och förbättringsåtgärder på stamvägnätet som är nödvändig för att nå de transportpolitiska målen, 3. inriktningen på åtgärder för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion på det statliga Målen och preciseringarna har tillkommit i olika processer vid olika tidpunkter, texten speglar därmed till en del de nyckelord som varit centrala i den transportpolitiska debatten vid ett antal tidpunkter.